Ochrana osobních údajůPři objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.


Správcem Vašich osobních údajů je společnost Noveo s.r.o., která je provozovatelem internetového obchodu www.abcfitness.cz, se sídlem Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov, IČ: 01901796, DIČ: CZ01901796.Společnost prohlašuje, že informace o zákaznících (kupujících) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující uzavřením smlouvy dále souhlasí s automatickým doplňováním osobních údajů kupujícího v košíku a to po zadání telefonního čísla či emailu kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti (prodávajícího).
Pro zpracování objednávky potřebujeme mít tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení / název společnosti

- IČO a DIČ

- e-mailová adresa

- fakturační adresa

- adresa doručení

- telefonní kontaktPrávním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje poskytnuté při zadávání objednávky zpracovávají společnost Noveo s.r.o. a následující subjekty v následujícím rozsahu:


1) za účelem doručování objednaného zboží - kurýrním společnostem Geis Parcel CZ s.r.o.

a PPL.s.r.o tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení / název společnosti

- adresa doručení

- telefonní kontakt2) pro uskutečnění plateb – Banka:

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)

Při odstoupené od kupní smlouvy a vrácení zboží budou vyžadovány tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení / název společnosti

- e-mailová adresa

- adresa - v případě objednání kurýra pro vyzvednutí reklamovaného nebo vráceného zboží

- číslo bankovního účtu — pro vracení Vám peněz

- telefonní kontakt

- IČO a DIČ

- číslo objednávky

- hodnota objednávky
Pro archivní a důkazní účely, zpracováváme tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení / název společnosti

- e-mailová adresa

- číslo objednávky
Pro účel vystavení faktury a plnění dalších povinností vyplývajících z ustanovení daňového práva, zpracováváme tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení / název společnosti

- fakturační adresa

- IČO a DIČ

- hodnota objednávky

- číslo objednávky