Obchodní podmínky

(pravidla obchodu)


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodnípodmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnostismluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupnísmlouvy (dále jen „kupnísmlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen„kupující“nebo také „zákazník“) prostřednictvím internetovéhoobchodu, který je provozován společností Noveos.r.o. se sídlem EliškyKrásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov, IČ:01901796, DIČ: CZ01901796,(dálejen „prodávající“)na webové stránce umístěné na internetové adrese www.abcfitness.cz (dále jen „webová stránka“).


1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslunakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou čiosobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními  obchodních podmínek.

1.4 Ustanovenío bchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá podobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.IINABÍDKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.Produkty nabízené na webové stránce představují výzvu k uzavření kupní smlouvy v souladu s ustanovení§1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2 Veškeré ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách a s DPH. Po zadání objednávky je cena závazná.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.


IIIOBJEDNÁVKA

3.1 Objednávku může kupující provést dvěma způsoby: vypsáním objednávkového formuláře dostupného nainternetových stránkách www.abcfitness.cz nebo zasláním e-mailu na adresu info@abcfitness.cz.

3.2 Kupující se zavazuje k vyplnění osobních údajů vobjednávce: jméno a příjemní, adresa doručení, tel.kontakt a e-mailová adresa (viz. sekce „Ochrana osobních údajů“).

3.3 Ke každé zásilce je přiložen doklad (faktura).

3.4 Objednané zboží je dodáno na adresu uvedenou ve formuláři (nebo e-mailové objednávce) prostřednictvím Kurýrní služby.

3.5 Výše nákladů za dopravu závisí na druhu a váze objednanéhozboží. V případě objednání více produktů je celková cena uvedena po výběru platby a dopravy v  objednávkovém formuláři. Celková cena zboží a nákladů za dopravu zobrazující se v objednávkovém formuláři je cenou konečnou, ke které již nejsou účtovány žádné dodatečné náklady.

3.6 Za objednané zboží může kupující zaplatit třemi způsoby: převodem na náš bankovní účet, on-line platbou kartou nebo převodem, dobírkou (hotově při převzetí zboží). Ceny za jednotlivé způsoby plateb jsou uvedeny na kartách produktů. Platební údaje k platbě předem na účet jsou uvedeny v sekci „Možnosti platby“.

3.7 Potvrzení správně provedené objednávky je kupujícímu zasláno automaticky e-mailovou zprávou na adresu uvedenou v objednávce. Po objednání zboží obdrží kupující na danoue-mailovou adresu zprávu o stavu objednávky. Pro potvrzení neboupřesnění některých objednávek může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky.

3.8 V případě nedostupnosti objednaného zboží je o této skutečnosti kupující neprodleně informován. Poté mu jsou prodávajícím nabídnuty alternativy: 1) jiné zboží, 2) delší čas realizace objednávky, 3) zrušení objednávky.

3.9 Při doručení zboží kurýrní službou má kupující vždy možnost zkontrolovat obsah zásilky z důvodu případného poškození při transportu. V případě, že kupující na místě předání zjistí poškození obalu či obsahu zásilky, má právo sepsat s doručitelem kurýrní služby reklamační formulář. Kupující má také právo odmítnout převzetí poškozené zásilky.


IV. REALIZACE OBJEDNÁVKY A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

4.1 Při výběru platby on-line (přes platební bránu ComGatePayments) nebo platby na dobírku jsou objednávky realizovány aexpedovány v průběhu 24h od potvrzení přijetí objednávky (kromě soboty, neděle a svátků).

4.2 Při výběru platby převodem na bankovní účet prodávajícího jsou objednávky realizovány a expedovány po zaúčtování převedné částky.

4.3 Dodávka zboží je realizována formou kurýrní zásilky (Kurýrníslužby: Geis Parcel CZ s.r.o. a PPL) do 48 hodin od odeslání zásilky.


V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, při čemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který nalezne zde:

STAŽENÍ >>

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat rovněž na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@abcfitness.cz


5.2 Podmínky odstoupení od kupní smlouvy:

- odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží je možné pouze v případě, že zboží nebylo používáno a nejeví žádné známky poškození způsobeného jeho používáním

- uplatní-li zákazník (kupující) právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením  zboží

- peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem na jeho bankovní účet

- prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté  peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

- nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího navrácení kupní ceny

- v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn  kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i   poskytnutý dárek.


Informace o postupu při vrácení zboží –viz. sekce „Vrácení zboží a reklamace“.


VI. ZÁRUKA A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění seřídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §  2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.1 Firma Noveo s.r.o. garantuje nezávadnost zboží, které nabízí ve svém internetovém obchodě www.abcfitness.cz

6.2 Na všechny produkty dostupné v obchodě se vztahuje záruka uvedenána jednotlivých kartách produktů.

6.3 Délka záruční doby je 24 měsíců. Výjimečně je u některých produktů záruka prodloužena a může se týkat celého produktu nebo jen některých částí.

6.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že vdobě, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů


Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí uzboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižšícena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklýmužíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající mířepoužívání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


6.5 Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující.

6.6 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním.

6.7 Kupující může při reklamaci postupovat dvěma způsoby:

- vyplnění reklamačního formuláře na stránce http://www.abcfitness.cz/index.php?route=account/return/add

- zasláním reklamace na e-mailovou adresu info@abcfitness24.cz

6.8 Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení.